Obchodné podmienky

Predávajúci
Outdoor Slovakia s.r.o.
Nová 6, 971 01 Prievidza
IČO: 36334120
IČ DPH: SK2021797789
Registrácia: Okresný súd Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 14481/R
alebo
4A s.r.o.
Veľká Čausa 158,  971 01
IČO: 45955654
DIČ: 2023154441
Registrácia: Okresný súd Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 23831/R

Orgán dohľadu:

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel.č. : 046/5422 771
fax č. : 046/5420 685
e-mail : tn@soi.sk

Všeobecné ustanovenia
Nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu môžu uskutočňovať rovnako právnické osoby ako aj fyzické bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito podmienkami.
Postup pri objednávaní
1. Vytvorenie objednávky nie je podmienené registráciou zákazníka. Osobné údaje fyzických osôb budú použité v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov len pre potrebu predávajúceho, ktorý ručí za to, že nebudú zneužité na iné účely. Po registrácii bude zákazníkovi vytvorený užívateľský účet.
2. Zákazník si môže objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo "Pridať do košíka". Stlačením tlačidla a zadaním počtu kusov (prípadne upresnením veľkosti, farby alebo iných voliteľných parametrov) sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k náhľadu.
3. Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme a potvrdená e-mailovým oznámením o prijatí. Okamihom zobrazenia oznámenia vzniká kúpna zmluva medzi zákazníkom a predávajúcim a obe strany majú práva a povinnosti vyplývajúce z platných predpisov a Reklamačného poriadku.
Reklamačný poriadok
Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho vychádzajúc pritom z Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

  
   1. Záručná doba:
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci počas záručnej doby. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim.
   2. Uplatnenie reklamácie:
Počas záručnej doby kupujúci má právo na bezplatnú opravu reklamovaného výrobku.
Reklamácia sa nevzťahuje na tovar, ktorý je predávaný za znížené ceny z dôvodu poškodenia alebo používania. V popise je uvedený dôvod zníženia ceny. Reklamácia nebude uznaná, ak poškodenie tovaru alebo vadu spôsobil kupujúci. Právo zo zodpovednosti za vady tovaru zaniká, ak sa neuplatní v záručnej dobe
   3. Odstúpenie od zmluvy:
a) Kupujúci má právo do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru odstúpiť od zmluvy. Kompletný a bezchybný tovar musí vrátiť na svoje náklady predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe a záručným listom.
Predávajúci sa zaväzuje po splnení uvedených podmienok vrátiť zákazníkovi v lehote 15-tich kalendárnych dní cenu tovaru.
b) Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy v týchto prípadoch:
- objednávku nebolo možné overiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
- tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.
Záverečné ustanovenie
Uskutočnením objednávky potvrdzuje kupujúci, že tieto zmluvné podmienky boli riadne preštudované a sú tak bezvýhradne akceptované a podľa vôle kupujúceho sa stávajú súčasťou dohody strán v kúpnej zmluve.
Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené v týchto podmienkach sa riadia slovenským právnym poriadkom.